Stručná historie Itálie

Itálie je země s velmi bohatou historií, známá hlavně svou vyspělostí v období antiky, kdy patřila spolu se starověkým Řeckem k nejvýznamnějším státním zřízením.

Etruskové

Již obyvatelstvo, které na území dnešní Itálie žilo kolem 10. století př. n. l., bylo velmi vyspělé a kulturně i umělecky založené. Dodnes se nám zachovali hlavně etruské hrobky, tzv. nekropole, které bývají vyzdobené freskami. Některé tyto hrobky jsou zapsány na listinu světového dědictví UNESCO.  Není známo, odkud se Etruskové do Itálie dostali. Tvořili však volná uskupení měst, která nikdy nebyla sjednocena.

Sláva Itálie v době starověkého Říma

Ještě za vlády Etrusků vzniklo město Řím, podle pověsti založené bratry Romulem a Remem. V tomto období žili na severu dnešní Itálie starověcí Řekové, kteří se tak dostávali do konfliktu s Etrusky. Na tomto území však žili také Latinové, původní obyvatelstvo, kteří na konci 6. století př. n. l. přemohli Etrusky a zbudovali zde svou republiku. Moc Říma začala stoupat.

Za vlády Augusta, který byl prvním císařem, si římské impérium podmanilo celé středozemní moře. A někdy kolem 1. a 2. století našeho letopočtu dosáhl Řím svého vrcholu. Území starověkého Říma se tehdy rozprostíralo od britských ostrovů až k Egyptu. V následujícím století již začala být situace ekonomicky neúnosná. Roku 395 došlo k rozpadu Římské říše na Západořímskou a Východořímskou říši neboli říši Byzantskou. Konec Západořímské říše, do níž patřil také Řím, se datuje do roku 476.

Roztroušená Itálie v době Středověku

Do Itálie se po zániku Západořímské říše dostali kmeny Germánů, kteří na troskách Římské říše vzbudovaly svá království, která měla ale často velmi krátké trvání. Ze severu na ně tlačili Frankové, z moře Byzantinci, kteří chtěli obnovit hranice a lesk říše.

Během 8. století našeho letopočtu vnikl na sever Itálie francký vůdce Pipin, který svrhl království Ostrogótů a Langobardů. Aby své počínání legitimizoval a zajistil si požehnání církve, aby si tím upevnil postavení na domácím dvoře, dal Pipin vzniknout Papežskému státu, neboť Pipin svěřil některá území papeži. Itálie však stále zůstávala velmi roztříštěná na mnoho autonomních městských států. Ani města v papežském státě nebyla plně pod jeho nadvládou. Jediný pevný celek na území dnešní Itálie bylo Království obojí Sicílie, kterému vládli Normané.

I přes svou rozdrobenost byla Itálie, respektive městské republiky v čele s Janovem, Benátkami a Florencií centrem pokroku a rozvoje, stejně jako během období starověkého Říma. Mimo jiné byla Itálie kolébkou umění. Nejhrůznější období Itálie byly zřejmě roky okolo poloviny 15. století, kdy zde propukl mor. Tato nemoc dovlečená pravděpodobně z oblasti Černého moře si vyžádala smrt asi třetiny italského obyvatelstva.

Oživení antické kultury ve 14-15. století

Renesance je umělecký sloh vznikající právě v Itálii ruku v ruce s humanismem, konkrétněji ve Florencii. Oslavoval antické ideály, vzdělanost a hlavně člověka. Tato přitažlivá forma umění se velice brzy rozšířila. Mezi nejvýznamnější umělce této doby patří například Leonardo da Vinci nebo Michelangelo Buonarotti.

Výsledky bojů v Itálii a sjednocení Itálie

Po prvních konfliktech byla Itálie rozdělena na severní a jižní Itálii, kde uplatňovali svou moc Habsburkové, a jižní Itálii, kde se postupně vystřídali Španělé, Francouzi a Rakušané. Sjednotitelem Itálie se stal Napoleon Bonaparte, který tak učinil na přelomu 18. a 19. století. Nebyl však osvoboditelem a po jeho přemožení se vše vrátilo do původních kolejí. Italové bojovali bezmála 50 let za osvobození a sjednocení svého území. Naděje na úspěch vzrostla v polovině 19. století díky Giuseppemu Garibaldimu. Roku 1959 se do čela sjednocené Itálie, kam patřila i Sardinie a Piemont, postavil Viktor Emanuel II. Během dalších dvou let byla připojována další území. Roku 1961 bylo vyhlášeno Italské království, jehož hlavním městem ovšem nebyl Řím (ten byl ke království připojen až roku 1970), nýbrž Turín. Samostatným územím zůstal pouze Vatikán a San Marino.

Itálie v období válek

První světové války se Itálie účastnila po boku Dohody. Po ukončení této války zde rostl vliv Benita Mussoliniho, který nastolil v Itálii fašismus. Během druhé světové války stála tedy Itálie po boku Německa. Po zkušenosti s totalitou se Itálie rozhodla vyhlásit republiku.

Itálie po druhé světové válce

Po druhé světové válce, roku 1946 byla Itálie prohlášena republikou. Pouhé tři roky poté se stala členem mezinárodní organizace NATO. Dnes patří Itálie mezi nejvyspělejší státy světa.

Náhodné fotky z cest po Itálii

Řím_6
Řím_5
Itálie_65
Řím_1